Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
MOUNTERIA s.r.o.
Městská Habrová 792
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Dodavatel je plátcem DPH. Běžný účet CZK: 2300341519/2010. Běžný účet: EUR 2901598686/2010
IČ: 25266586
DIČ: CZ25266586
Kontaktní údaje:
Telefon: 732 491 240
Email: info@mounteria.cz

Prodej zboží dodávaný společností MOUNTERIA s.r.o., Městská Habrová 792, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 25266586 je vázán těmito obchodními podmínkami platnými od 06. 01. 2020
Následující obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností
MOUNTERIA s.r.o. (dále jen dodavatel) na straně jedné a kupujícími (dále jen odběratel) na straně druhé.
Prodávající dodává zboží v rámci České republiky a Slovenské republiky. Jiné obchodní podmínky prodávající
výslovně odmítá.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na
internetových stránkách www.mounteria.cz/www.plasteria.cz nejméně týden před účinností nových obchodních
podmínek.
Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů
odvozena. Veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační.
Komunikace mezi dodavatelem a odběratelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany
nedohodnou jinak.

2. Objednávka zboží - vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká potvrzením řádně vyplněné objednávky, nebo uzavřením kupní smlouvy s odběratelem.
U zboží, které má být odběrateli zasláno Českou poštou, s.p., nebo jiným přepravcem se k vlastnímu uzavření
kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Potvrzení objednávky“ na
e-mail odběratele. Kde si dodavatel a odběratel potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu
za zboží a přepravu a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Zboží na stránkách www.mounteria.cz/www.plasteria.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel
nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě
objednávky. K objednání odběratel vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a odběratel
bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Minimální hodnota objednávky je 500Kč bez DPH.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky
Odběratel i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky
dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a
odběratele a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Právo odběratele na odstoupení
Odběratel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání
po závazném potvrzení objednávky
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží a to jen v případě nedostupnosti
zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat odběratele
za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel
odběrateli a odběratel dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může odběratel tak, že tuto skutečnost oznámí
dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@mounteria.cz nebo písemně v sídle dodavatele. Pokud
již odběratel zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu
posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je
odběratel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu
na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen
odběrateli vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude odběrateli vyplacena v
nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

4. Expedice zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele odesláno v co nejkratší době,
obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na
adresu, kterou odběratel stanovil v objednávce.
Způsob dopravy
Dopravu zboží do hmotnosti 50 kg na určenou adresu v rámci České republiky zajišťuje dodavatel
prostřednictvím České pošty, s.p., za předpokladu dodržení Poštovních a obchodních podmínek České pošty,
s.p., nebo prostřednictvím vlastní dopravy.
Dopravu zboží o hmotnosti nad 50 kg na určenou adresu v rámci České republiky zajišťuje dodavatel
prostřednictvím vlastní dopravy.
Cena dopravy do 50 kg - ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zboží do hmotnosti 50 kg a v případě úhrady bankovním převodem, je zasíláno za níže uvedené ceny:
                                               ČR                    SK
Hmotnost zásilky   0 - 29,99 kg 199 Kč bez DPH 300Kč bez DPH
Hmotnost zásilky 30 - 50,00 kg 299 Kč bez DPH 500Kč bez DPH
V případě způsobu platby na dobírku, se k výše uvedeným cenám přičítá 33 Kč bez DPH

Cena dopravy nad 50 kg - ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zboží o hmotnosti nad 50 kg a v případě úhrady bankovním převodem, je zasíláno za níže uvedené ceny:
Hmotnost zásilky 50 - 99,99 kg 499 Kč bez DPH 1000Kč bez DPH
Hmotnost zásilky 100 -  200 kg 599 Kč bez DPH 1250Kč bez DPH
Hmotnost zásilky nad 200 kg se řeší individuálně

Převzetí zboží
Odběratel je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické
poškození obalu výrobku, je odběratel za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě
poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě
vyhotoveného záznamu bude odběrateli poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Odběratel má
také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího/přepravního listu odběratel souhlasí s převzetím zboží a
stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát
zřetel a budou zamítnuty.

5. Úhrada kupní ceny za zboží

Odběratel má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání
zboží přepravcem, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který
platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad, nebo je zaslán elektronicky e-mailem.
Hotovostní platby neakceptujeme.
Kupní cena je určena dle platného ceníku ke dni potvrzení objednávky, nebo podpisu kupní smlouvy. Nebo je
určena individuální cenovou nabídkou.
Pokud odběratel neuhradil dodavateli všechny faktury v řádné lhůtě splatnosti, může dodavatel odmítnout dodání
dalšího zboží odběrateli. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím dodavatele.
Penále z prodlení činí 0,05 % z fakturované částky za den.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba
Odběratel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má
nárok na jednoletou záruční dobu na nákup zboží na www.mounteria.cz/www.plasteria.cz. V ostatních případech
činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem.
Reklamace
V případě, že odběratel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho
nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Postup reklamace
V případě reklamace zboží vyplní Reklamační formulář, který je k dispozici na stránkách
www.mounteria.cz/www.plasteria.cz v sekci Ke stažení, kde uvede zejména typ materiálu, číslo prodejního
dokladu a popis závady a zašle tento formulář spolu s reklamovaným zbožím na adresu dodavatele. Je vhodné
zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození
před přijetím zboží.
Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a vyrozumí odběratele emailem o způsobu vyřízení
reklamace. Reklamaci vyřizujeme v co nejkratší možné době, maximálně však do 30 dní.

7. Ochrana osobních údajů odběratele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem odběratele osobní údaje odběratele, a to jméno/název, adresu, telefon,
emailové spojení, IČO, DIČ atd. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek odběratele v budoucnu
a k informování o obchodních sděleních. Osobní údaje odběratele dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje,
které dodavatel o odběrateli uchovává a zpracovává může odběratel kdykoliv změnit, a to po přihlášení do
"zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních
sdělení může odběratel kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@mounteria.cz