OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje

Dodavatel:

MOUNTERIA s.r.o.

Městská Habrová 792

516 01 Rychnov nad Kněžnou Dodavatel je plátcem DPH. Běžný účet: 2300341519/2010

IČ: 25266586 DIČ: CZ25266586 Kontaktní údaje: Telefon: 732 491 240 Email: info@mounteria.cz

Prodej zboží dodávaný společností MOUNTERIA s.r.o., Městská Habrová 792, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25266586 je vázán těmito obchodními podmínkami platnými od 1. 07. 2015.

Následující obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností MOUNTERIA s.r.o. (dále jen dodavatel) na straně jedné a kupujícími (dále jen odběratel) na straně druhé. Prodávající dodává zboží pouze v režimu B2B v rámci České republiky. Jiné obchodní podmínky prodávající výslovně odmítá.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.mounteria.cz/www.plasteria.cz nejméně týden před účinností nových obchodních podmínek.

Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena. Veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační.

Komunikace mezi dodavatelem a odběratelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Objednávka zboží - vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká potvrzením řádně vyplněné objednávky, nebo uzavřením kupní smlouvy s odběratelem.

U zboží, které má být odběrateli zasláno Českou poštou, s.p., nebo jiným přepravcem se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Potvrzení objednávky“ na e-mail odběratele. Kde si dodavatel a odběratel potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Zboží na stránkách www.mounteria.cz/www.plasteria.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. K objednání odběratel vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a odběratel bude vyzván k jejich odsouhlasení.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky

Odběratel i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a odběratele a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Právo odběratele na odstoupení

Odběratel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání po závazném potvrzení objednávky

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel odběrateli a odběratel dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může odběratel tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@mounteria.cz nebo písemně v sídle dodavatele. Pokud již odběratel zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je odběratel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen odběrateli vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude odběrateli vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

4. Expedice zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele odesláno v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou odběratel stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu zboží do hmotnosti 50 kg na určenou adresu v rámci České republiky zajišťuje dodavatel prostřednictvím České pošty, s.p., nebo společností Geis Parcel CZ s.r.o.

Dopravu zboží o hmotnosti nad 50 kg na určenou adresu v rámci České republiky zajišťuje dodavatel prostřednictvím společností TOPTRANS EU, a.s.

Cena dopravy do 50 kg

Zboží do hmotnosti 50 kg a v případě úhrady bankovním převodem, je zasíláno za níže uvedené ceny:

Hmotnost zásilky do 14,99 kg 100 Kč bez DPH

Hmotnost zásilky 15 - 29,99 kg 130 Kč bez DPH

Hmotnost zásilky 30 - 50 kg 150 Kč bez DPH

V případě způsobu platby na dobírku, se k výše uvedeným cenám přičítá 30 Kč bez DPH

Cena dopravy nad 50 kg

Zboží o hmotnosti nad 50 kg a v případě úhrady bankovním převodem, je zasíláno za níže uvedené ceny:

Hmotnost zásilky 50 - 74,99 kg 400 Kč bez DPH

Hmotnost zásilky 75 - 99,99 kg 500 Kč bez DPH

Hmotnost zásilky 100 - 150 kg 600 Kč bez DPH

V případě způsobu platby na dobírku, se k výše uvedeným cenám přičítá 30 Kč bez DPH

Převzetí zboží

Odběratel je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je odběratel za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude odběrateli poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Odběratel má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího/přepravního listu odběratel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

5. Úhrada kupní ceny za zboží a množstevní slevy

Odběratel má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží přepravcem, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Hotovostní platby neakceptujeme.

Kupní cena je určena dle platného ceníku ke dni potvrzení objednávky, nebo podpisu kupní smlouvy. Nebo je určena individuální cenovou nabídkou.

Dodavatel poskytuje tyto množstevní slevy:

 4 % slevy při odběru zboží v hodnotě 5 000 – 9 999 Kč

 6 % slevy při odběru zboží v hodnotě 10 000 – 19 999 Kč

 8 % slevy při odběru zboží v hodnotě 20 000 – 49 999 Kč

 při odběru zboží v hodnotě nad 50 001 Kč je sleva individuální

 

Pokud odběratel neuhradil dodavateli všechny faktury v řádné lhůtě splatnosti, může dodavatel odmítnout dodání dalšího zboží odběrateli. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím dodavatele.

Penále z prodlení činí 0,05 % z fakturované částky za den.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba

Odběratel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok na jednoletou záruční dobu na nákup zboží na www.mounteria.cz/www.plasteria.cz. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem.

Reklamace V případě, že odběratel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

V případě reklamace zboží vyplní Reklamační formulář, který je k dispozici na stránkách www.mounteria.cz/www.plasteria.cz v sekci ke stažení, kde uvede zejména typ materiálu, číslo prodejního dokladu a popis závady a zašle tento formulář spolu s reklamovaným zbožím na adresu dodavatele. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a vyrozumí odběratele emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamaci vyřizujeme v co nejkratší možné době, maximálně však do 30 dní.

7. Ochrana osobních údajů odběratele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem odběratele osobní údaje odběratele, a to jméno/název, adresu, telefon, emailové spojení, IČO, DIČ atd. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek odběratele v budoucnu a k informování o obchodních sděleních. Osobní údaje odběratele dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o odběrateli uchovává a zpracovává může odběratel kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může odběratel kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@mounteria.cz